W okresie (2010-2014) Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Aditus organizowało Spartakiady Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, biegi przełajowe dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych, świetlic i klubów młodzieżowych, wychowanków domów dziecka, uczestników świetlic środowiskowych z osiedli socjalnych. Spartakiady organizowane były cyklicznie. W okresie 5 lat organizowanych imprez udział w nich wzięło ponad 200 osób. Rywalizacja miała na celu pobudzanie zasad fair play, zdrowej rywalizacji, umiejętności dostrzegania, iż można inaczej spędzać czas wolny. Spartakiady zakładały cykl imprez sportowych (co miesiąc w innym mieście, gdzie organizacji podejmowały się kolejne placówki). Członkowie stowarzyszenie organizowali i prowadzili wymienione imprezy.

Wakacyjna Liga Piłki Nożnej organizowana była przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditus” w okresie (2011-2015) dla dzieci z terenów wiejskich i placówek wsparcia dziennego. Wakacyjna Liga Piłki Nożnej organizowana była przy współudziale Starostwa Powiatowego Aleksandrów Kujawski, Gminy Waganiec. W imprezie co roku bierze udział ponad 100 dzieci (dwie grupy wiekowe 6-12, 13-16). Założeniem imprezy jest szeroko rozumiana profilaktyka, zdrowy styl życia, umiejętność spędzania czasu wolnego, integracja środowisk, budowanie przynależności do grupy.

Mistrzostwa Wojewódzkie - Turniej tenisa stołowego (2010-2015) dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych współorganizowany przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditus”. Co roku bierze w nim udział ponad 60 osób. Finał poprzedzają eliminacje rozgrywane wewnętrznie w placówkach. Rywalizacja ma za zadanie efektywne spędzanie czasu wolnego, integrację środowisk, ukazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditus” co roku organizuje wyjazdy wakacyjne - wycieczki jednodniowe dla dzieci podopiecznych Sądu Rejonowego we Włocławku do Poznania i Warszawy. Wyjazdy odbywały się w latach 2011-2013, przy wsparciu prywatnych przedsiębiorców. W trzech takich akcjach udział wzięło ok. 50 podopiecznych Sądu Rejonowego we Włocławku. Uczestników typowali kuratorzy, którzy kierowali się wnikliwą analizą środowiskową. Uczestnikami były dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym - sprawy opiekuńcze, młodzież wchodząca w konflikt z prawem. Wyjazdy były formą nagrody za stosowanie się do wskazówek kuratora sądowego i osiągnięcia edukacyjne. .

Członkowie Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Aditus” w latach (2011-2015) brali udział w prelekcjach w szkołach na temat „Nieletni w świetle prawa”, „Młodzież, a współczesne zagrożenia”. Stowarzyszenia Aditus wykorzystało zasoby kadrowe w ramach szeroko rozumianej profilaktyki. Nasi członkowie prowadzili akcje informacyjne, ostrzegawcze. Nasi prelegenci zapraszani byli przez placówki oświatowe, z uwagi na pojawiające się problemy na terenach placówek.


.