PROJEKT TRAPOLINA


Dodane: 13-01-2017„Młodzieżowe Centrum”


Zakończyliśmy rekrutację do projektu. Centra Młodzieżowe w województwie kujawsko- pomorskim już działają. Rozpoczęły się zajęcia ze specjalistami ds. resocjalizacji, socjoterapeutami, sportterapeutami. Zajęcia cieszą się zainteresowaniem. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.2 Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.2.2/ Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.


REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W TORUNIU
W PARTNERSTWIE
ZE STOWARZYSZENIEM WSPARCIA SPOŁECZNEGO ADITUS
REALIZUJE PROJEKT
„TRAMPOLINA”


w ramach poddziałania 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt adresowany jest do osób:
• w wieku od 13 do 21 lat – na dzień podpisania deklaracji i przystąpienia do projektu (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich),
• nieaktywnych zawodowo,
• uczących się w szkole w trybie dziennym,
• nie kwalifikujących się do wsparcia w ramach projektów Ochotniczych Hufców Pracy w PI 8ii POWER,
• objętych sądowym środkiem wychowawczym,
• zamieszkujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu kodeksu cywilnego.

CELEM PROJEKTU JEST:
• wzrost aktywności społecznej,
• wzrost aktywności edukacyjnej,
• wzrost aktywności zawodowej,
• zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Wsparcie otrzyma:
• 400 osób objętych środkiem wychowawczym.
• 80 osób z otoczenia młodzieży objętej projektem (wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży).
Beneficjentami będą wyłącznie osoby z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt zakłada wsparcie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 8,4 mln złotych

Pierwszy segment projektu zakłada prowadzone przez specjalistów:
• zajęcia profilaktyczno-wychowawcze,
• zajęcia socjoterapeutyczne,
• zajęcia edukacyjne,
• warsztaty m. in. artystyczne i informatyczne,
• szkolenia i staże zawodowe,
• zajęcia sportowe,
• zajęcia kształtujące właściwe nawyki spędzania wolnego czasu (wspólne wyjścia do teatru, opery, filharmonii, kina, muzeów, odwiedziny w lokalnych bibliotekach).

W trzynastu miastach w całym regionie powstanie łącznie dwadzieścia centrów młodzieżowych CM. Centra będą funkcjonować:
• w Aleksandrowie Kujawskim (jedno),
• w Brodnicy (jedno),
• w Chełmnie (jedno),
• w Bydgoszczy (cztery),
• w Ciechocinku (jedno),
• w Golubiu-Dobrzyniu (jedno),
• w Inowrocławiu (jedno),
• w Lipnie (jedno),
• w Lubieniu Kujawskim w pow. włocławskim (jedno),
• w Rypinie (jedno),
• w Toruniu (dwa),
• w Wąbrzeźnie (jedno),
• we Włocławku (cztery).
Drugi segment zakłada prowadzenie podobnych zajęć, organizowanych na terenie zamkniętych placówek, w których przebywają na podstawie orzeczenia sądu, wychowankowie pięciu będących partnerami programu ośrodków wychowawczych i ośrodka socjoterapii. W ramach projektu przewidziane jest również wsparcie dedykowane rodzicom i opiekunom. Tu zajęcia poświęcone będą przede wszystkim diagnozie problemów rodzicielskich i metodom ich rozwiązywania.

Partnerami ROPS w projekcie są:
• Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Aditus z Włocławka.
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku.
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu pow. nakielski.
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie pow. mogileński.
• Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szerzawach pow. mogileński.
• Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach pow. mogileński.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie oraz spełniające kryterium dostępu do projektu mogą składać dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie Włocławskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Żabia 12A, 87-800 Włocławek od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00. Więcej informacji na temat rekrutacji do projektu „Trampolina” można uzyskać pod nr tel. 608-061-556. Zapytania można kierować także na adres poczty elektronicznej aditus@interia.pl

Do pobrania :

*Ankieta rekrutacyjna


*Deklaracja dziecko

*Deklaracja rodzic opiekun

*Kontrakt MC

*Ochrona danych

*Oświadczenie - sytuacja gospodarstwa domowego

*Regulamin i warunki MC

Informacja prasowa na temat projektu Trampolina:
http://www.rp.pl/Zycie-Kujawsko-Pomorskiego/311239840-Trampolina-do-dobrego-zycia.html#ap-1Zapraszamy także do obejrzenia naszej prezentacji projektu Trampolina >> PrezentacjaInformacje z funkcjonowania młodzieżowych centrów


CM w Rypinie


„W ramach pracy CM w Rypinie zgodnie z projektem realizowane są zaplanowane formy wsparcia zgodnie z harmonogramem pracy. Podczas realizacji alternatywnych form spędzania czasu wolnego zostały zakupione
- karnety na silownie i trampoliny klubu sportowego Spartan Cross w Rypinie
- bilety do kina Bałtyk w Rypinie
- wejścia na kręgielnie RCS

Z inicjatywy osob prowadzących zajecia zorganizowano
- spotkanie młodzieży z Jaroslawem Krzeszewskim z klubu sportowego ,, Czarny Orzeł ,, . Prowadzący zaprezentowal podstawowe chwyty z samoobrony , zachęcal do uprawiania sportu i ćwiczen w ramach samoobrony ( luty 2017)
- spotkanie młodzieży z burmistrzem Pawłem Grzybowskim w miejscu realizacji projektu ( Rypin ul. Kościuszki 10 ), nakręcenie filmu przez TV Rypin ( marzec 2017)
- wystąpienie informacyjne opiekuna wychowawcy CM w Rypinie na posiedzeniu Rady Miasta i przedstawienie radnym i innym uczestnikom sesji podstawowych założeń i celów w realizacji projektu
- złożenie wniosku do P. Grzybowskiego – burmistrza UM w Rypinie , o sfinansowanie ze śordkow MKRPA zakupu głośnika mobilnego JBL za kwotę 495 zl dla CM w Rypinie , zakup głośnika – kwiecień 2017
- zorganizowanie przez opiekuna wychowawcę dla uczestników CM w Rypinie wyjazdu integracyjno – edukacyjnego do Nadleśnictwa Skrwilno , przejście scieżką edukacyjną , ognisko , pieczenie kiełbasek – 12.05.2017
- wyjazd uczestników CM w Rypinie do Prądek – 20.05.2017
CM w Rypinie w daszym ciągu nie jest wyposażone w sprzęt sportowy , korzystają z prywatnego sprzętu sportowego sportterapeuty. Pracownicy ROPS zaplanowali tylko jeden wyjazd, nie wyrażają zgody na sfinansowanie innych wyjazdów i spotkań integracyjnych dla młodzieży w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego , mimo , że sa na to środki finansowe . Takie wyjazdy integrują grupę , tworzą więż miedzy uczestnikami zajeć i prowadzącymi , sa swego rodzaju nagrodą za udział w zaplanowanych zajęciach ze specjalistami”.

Anna Gumowska

MC Włocławek III


„W MC III znajdującym się w Gimnazjum nr 14 na ul. Plac Staszica we Włocławku młodzież uczestniczy w zajęciach alternatywnych na siłowni znajdującej się w Fit Expert Gym na ul. Kilińskiego we Włocławku. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w tych zajęciach. Poza tym uczestnicy Centrum Młodzieżowego wykazują swoje zainteresowanie koszykówką uczestnicząc w meczach swojego ulubionego lokalnego zespołu - Anvil.
Uczestnicy niezwykle chętnie chodzą do kina na seanse. Wkrótce przewidziane jest wyjście z MC do " Pokoju Zagadek": na ul. Piaski 24. Duże zainteresowanie wykazują wyjazdem do miejscowości Prądki”.

Agnieszka Górska

MC Włocławek IV


„Centrum Młodzieżowe IV mieszczące się w świetlicy na Zakręcie we Włocławku cieszy się wśród uczestników popularnością . Grupa licząca 10 osób od listopada 2016 roku aktywnie uczestniczy w szeregu zajęciach , które dają im alternatywę dla dotychczasowego spędzania czasu i rozbudza w nich nowe zainteresowania .
Bardzo dużą popularnością wśród uczestników cieszy się nauka pływania ; uczestnicy , którzy nie umieli pływać oswajają się z wodą i uczą pływania a inni doskonalą technikę pływania pod czujnym okiem trenera .
Wszyscy uczestnicy projektu " Trampolina " w ramach rozbudzania wrażliwości artystycznej uczestniczą w seansach kinowych po obejrzeniu , których wspólnie dokonują wymiany spostrzeżeń o treściach w nich zawartych . Poza tym mają możliwość uczestniczenia w zajęciach teatralnych - aktorskich prowadzonych przez stowarzyszenie " Teatr Nasz ". Wielu z nich uczy się gry na gitarze . Dzięki zaproszeniu na zajęcia osoby pasjonującej się fotografią mogli sami spróbować robienia zdjęć i poznania kilku technik fotografowania .
Od niedawna uczestnicy mają możliwość korzystania z siłowni i chętnie z tego korzystają .
Uczestnicy projektu " Trampolina " aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych dzięki stowarzyszeniu KUMADE - zapoznają się z technikami samoobrony ( proste chwyty ) , uczestniczą poza tym w ramach zajęć alternatywnych w meczu koszykarskim lokalnej drużyny Anwil .
Proponowanie uczestnikom formy spędzania wolnego czasu , uczenia ich nowych umiejętności i uwrażliwienie ich na sztukę pozwala na ich rozwój , poprawienie samooceny , wzmocnienia poczucia wartości i nauczenia się zachowań społecznie akceptowalnych”.

Małgorzata Przepiórska

MC Ciechocinek


„Centrum Młodzieżowe w Ciechocinku funkcjonujące w ramach projektu „Trampolina” cieszy się uznaniem osób nieletnich, objętych sądowym środkiem wychowawczym. Młodzież tam uczęszczająca aktywnie korzysta z szerokiego wsparcia m. in. poradnictwa prawnego, psychologicznego, edukacyjnego, zawodowego, terapeutycznego. W ramach niniejszego projektu zapewniony jest szeroki dostęp do alternatywnych form spędzania czasu wolnego (możliwość korzystania z basenu, siłowni, wyjazdy integracyjne, tunel aerodynamiczny, paintball, wycieczki edukacyjne, kino itp.) Część z będzie uczestniczyła w kursach zawodowych i podejmie staże.
Aspektem wychowawczym niniejszego projektu są prace społeczne wykonywane przez wychowanków i nieskończone pogadanki na temat właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Niewątpliwie akcent wychowawczy uzyskuje się tu poprzez uczestnictwo w turniejach piłki nożnej, gdzie kształtowana jest postawa „fair play”.
Projekt Trampolina pozwala młodzieży na poznanie właściwych wzorców, wzbogaca prowadzoną z nimi pracę resocjalizacyjną”.

Krzysztofa Urbańśka- Włoch

Informacja CM w Inowrocławiu


Młodzieżowe Centrum w Inowrocławiu rozpoczęło swoje funkcjonowanie w roku szkolnym 2016/2017 z siedzibą w Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego. W organizowanych zajęciach uczestniczy dziesięciu chłopców w wieku od 15 do 19 lat objętych nadzorem kuratorskim. Zajęcia organizowane są od poniedziałku do środy w godzinach od 15.00 do 18.00. W tym czasie młodzież uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez szereg wykwalifikowanych specjalistów.
W ramach socjoterapii uczestnicy podjęli wysiłek dzięki, któremu wyzbyli się / nauczyli się sobie radzić z negatywnymi emocjami oraz przeszli integrację wewnątrz grupy oraz ze specjalistami i społecznością Zespołu Szkół w którym mieści się centrum, nauczyli się wspierać oraz pomagać osobom z niepełnosprawnościami w przezwyciężaniu codziennych przeszkód. Młodzież uczestniczy również w spotkaniach z psychologiem, który poprzez wnikliwą analizę przypadku stara się na bieżąco wskazywać drogi rozwiązań dotykających chłopców sytuacji życiowych.
W ramach arteterapii uczestniczy rozwijali swój warsztat artystyczny, przygotowali szereg prac i w trakcie zorganizowanego miniwernisażu przedstawili je kadrze oraz zaproszonym przez siebie gościom i rodzinie.
Zorganizowano również zajęcia sportowe, w których młodzież ma możliwość doskonalenia swoich umiejętności, dzięki uprzejmości Dyrekcji III LO w Inowrocławiu chłopcy mają możliwość korzystania z siłowni, a tym samym rozbudowy swojej tężyzny fizycznej.
Społeczność CM w Inowrocławiu korzysta również ze wsparcia edukatora, który to niweluje problemy chłopców w zaliczeniu poszczególnych przedmiotów, nie zabrakło również doradcy zawodowego wspierającego w wyborze dalszej drogi zawodowej (wyznaczone zostały trzy osoby, które zdobędą dodatkową wiedzę w trakcie kursu zawodowego oraz odbędą staż zawodowy), natomiast terapeuta grupowy podejmie działania mające za cel ostateczne scalenie grupy oraz wyzbycie się resztek negatywnych naleciałości, a tym samym przygotuje młodzież do dalszego „już prawie” dorosłego życia.
W ramach wolontariatu uczestnicy podjęli zwycięską próbę renowacji elementów mienia szkolnego oraz wspierali pracowników obsługi w pracach porządkowych na terenie szkoły i boiska.
Odbyły się również „zajęcia dodatkowe”, a mianowicie wyjścia na ściankę wspinaczkową oraz do kina, zaplanowano również wyjścia na basen oraz na park linowy, a swoistą wisienką na torcie będzie wyjazd integracyjny do Prądek k. Bydgoszczy aby tam doświadczyć rozrywek ekstremalnych oraz poczuć smak adrenaliny.

Arkadiusz Padrak

Młodzieżowym Centrum w Lipnie


„Uczestnicy projektu Trampolina w ramach udziału korzystają z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. W każdy piątek zaplanowane są wspólne wyjścia na basen, gdzie maja możliwość pływania , jak również udziału w zajęciach aquaaerobiku.
Otrzymali również karnety do Centrum Fitness , gdzie korzystają z siłowni.
W okresie przedświątecznym w ramach zajęć z artterapeutą wykonali wiele palm i jaj wielkanocnych, które zostały rozdane rodzinom, znajomym , jak również pracownikom Sądu w Lipnie.
Ponadto zostały wykonane przez nich inne ozdoby, wazony, kompozycje z suszonych kwiatów oraz papierowe obrusy , którymi to została udekorowana klasa szkolna.
Także w dniu urodzin każdego z uczestników odbywa się uroczyste spotkanie, podczas którego jest spożywany tort.


Renata Paśniewska

CENTRUM MŁODZIEŻOWE we WŁOCŁAWKU I


Działalność Centrum Młodzieżowego CM I Włocławek opiera się na założeniach zawartych w projekcie trampolina. Wychowawca organizuje bieżącą działalność centrum, ustala ze specjalistami sposoby i formy prowadzenia zajęć, prowadzi dokumentację dotyczącą każdego uczestnika oraz przygotowuje niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć.
Specjaliści ds. resocjalizacji prowadzą z młodzieżą głównie pracę resocjalizacyjną metodami wynikającymi z indywidualnych potrzeb uczestników. Ponadto elastycznie podejmują inne działania w tym dyskusje, pogadanki oraz dostosowują swoje działania do potrzeb i możliwości młodzieży.
Specjaliści prowadząc zajęcia zgodnie ze sztuką przedmiotu prowadzą również pracę wychowawczą proponując młodzieży rozwiązania problemów życiowych i zawodowych.
Zajęcia integracyjne przyniosły rezultaty w postaci wspólnego opracowania logo centrum. Młodzież uczestniczy w alternatywnych zajęciach przede wszystkim korzystając z klubu fitness, uczęszczają na seanse filmowe, korzystają z basenu. Odbyło się również grupowe wyjście na mecz koszykówki Anwilu Włocławek.
Młodzież zadeklarowała również uczestnictwo w wyjazdowej imprezie.
W ocenie osób prowadzących zajęcia młodzież jest zadowolona z ich przebiegu, wykazuje się coraz większą aktywnością.


Mariusz Pietrzak

MŁODZIEŻOWE CENTRUM we WŁOCŁAWKU II


„Młodzieżowe Centrum II we Włocławku funkcjonuje zgodnie z założeniami projektu trampolina. Wychowawca organizuje działalność centrum, w porozumieniu ze specjalistami ustala zasady i formy prowadzenia zajęć, organizuje pomoce do realizacji zajęć, prowadzi dokumentację osobową uczestników.
Specjaliści ds. resocjalizacji prowadzą indywidualną pracę wychowawczą z uczestnikami. Pomagają w rozwiązywaniu problemów życiowych, zawodowych, służą doradztwem pedagogicznym. Organizują tematyczne pogadanki, dyskusje, rozmowy indywidualne.
Specjaliści prowadzą zajęcia integrujące grupę, wdrażające do samorządności, alternatywnego sposobu spędzania czasu wolnego. Uczestnicy wspólnie wybrali nazwę centrum, samorząd. W centrum organizowane są uroczystości z okazji 18 urodzin uczestników, świąt okolicznościowych np. Bożego Narodzenia.
Młodzież wraz z wychowawcami gra w gry planszowe, rozwiązuje zagadki, rebusy, zadania, uczestniczy w zajęciach sportowych. Organizowane są wyjścia do kina, do siłowni Odbyło się grupowe wyjście ma mecz koszykówki Anwilu Włocławek. W dniu 27 maja zaplanowany jest wyjazd uczestników centrum na wycieczkę. W ocenie wychowawcy, specjalistów, młodzież jest zadowolona z przebiegu zajęć, wykazuje coraz większą aktywność, własną inicjatywę”.


Małgorzata Pietrzak

Młodzieżowe Centrum w Aleksandrowie Kujawskim


„Powiatowe miasto jakim jest Aleksandrów Kujawski nie posiada wiele atrakcyjnych miejsc dla dojrzewającej młodzieży. Największą atrakcją są ulice, które służą do tak zwanego „spaceringu”, dlatego dobrym pomysłem było umiejscowienie jednego z Młodzieżowych Centrum w ramach projektu Trampolina w jednej z aleksandrowskich szkół.
Młodzieżowe Centrum w Aleksandrowie Kujawskim podjęło swoją działalność w Zespole Szkół Specjalnych nr 3, w każdym tygodniu zajęcia odbywają się w środę, czwartek i piątek w godzinach od 15 do 18. Lokalizacja MC pozwala na uczestnictwo w zajęciach także uczniom tejże szkoły.
W zajęciach MC biorą udział uczniowie szkół gimnazjalnych ale również szkół ponad gimnazjalnych- zawodowych . Udział w projekcie przyszłych absolwentów szkół zawodowych pozwoli trzem uczestnikom ukończyć kursy zawodowe dietetyka, kucharza i murarza, a także odbyć staże zawodowe.
Oprócz codziennych zajęć uczących przede wszystkim komunikacji społecznej , wypracowania własnej zawodowej drogi , pomocy w rozwiązywaniu problemów , i wreszcie pomocy w przygotowaniu na zajęcia lekcyjne udział dziesięciu uczestników w MC w Aleksandrowie Kujawskim pozwolił na uczestnictwo w innych otwartych rekreacyjno-integracyjnych formach spędzania wolnego czasu.
W ramach działania MC jego uczestnicy uczęszczają na seanse do kina w Ciechocinku , jednocześnie korzystają z innych możliwości np. wyjazdu do Torunia na Jump Arenę i na kręgle, a także udział w masowej imprezie – meczu piłki koszykowej w ekstra lidze. Wkrótce planowany jest wyjazd uczestników do Prądek do Centrum Rozrywek, a także wizyty zawodoznawcze i wolontariat w stadninie koni”.


Paweł Szymanowski

Centrum Młodzieżowe Golub-Dobrzyń


„Młodzież uczęszczająca do MC Golub-Dobrzyń aktywnie uczestniczy w zajęciach organizowanych m.in. przez artterapeutę, zajęcia sportowe, i in.
Na zajęciach z artterapeutą uczestnicy zajęć wykonywali ozdoby świąteczne i inne przedmioty użytkowe. Do chwili obecnej poznali dwie technik,: papierową wiklinę oraz technikę wstążeczkową. Poprzez działania praktyczne uczestnicy wiele dowiadują się o własnych emocjach i zasadach współpracy.
W trakcie zajęć sportowych młodzież bierze udział w mini turniejach piłki nożnej, oraz siatkówki. Uczestnicy korzystają też z siłowni przy Ośrodku Sportu i Rekreacji. Przed rozpoczęciem do ćwiczeń, sport terapeuta zważył oraz zmierzył poszczególnych uczestników w celu zweryfikowania tych danych po zakończonych treningach, co ma zmotywować nieletnich do większego zaangażowania do udziale w treningach.
W ramach zajęć dokonywane są projekcje filmów, koncertów rokowych, turnieje gier planszowych, wyjścia do pizzerii, i in.
6.05.2017r. zorganizowany został wyjazd do Cinema City Toruń, spacer po Starówce Toruńskiej, wyjście do MC Donalda, zwiedzanie i korzystanie z atrakcji Osady Karbówko”.


Maciej Stefański

CM Wąbrzeźno


„Młodzieżowe Centrum w Wąbrzeźnie działa od grudnia 2016 r. Projekt Trampolina, a w tym nasze centrum świetnie wypełniło zapotrzebowanie jakie istniało na terenie Wąbrzeźna. W naszym mieście brakowało miejsca gdzie nieletni mogliby spędzić czas w sposób bezpieczny i atrakcyjny. Początkowo nieletni z ciekawości uczęszczali do Młodzieżowego Centrum, a z czasem atrakcyjna forma przekonała ich do regularnego uczęszczania. W naszym Centrum młodzież ma okazję spotkać się i porozmawiać na każdy temat z wieloma specjalistami. Spotkanie z „dobrym” dorosłym okazało się potrzebne dla nieletnich, którzy dotąd stali w opozycji do dorosłych. Dzięki udziałowi w projekcie kilku nieletnich miało okazję pierwszy raz w życiu spotkać się z socjoterapeutą, psychologiem lub doradcą zawodowym. Również dzięki projektowi uczestnicy mogli skorzystać z profesjonalnej kręgielni oraz wyjechać do dużego multikina. Kilku uczestników nie była dotychczas w tego typu kinie. Dla uczestników możliwość wspólnego wyjazdu do kina jest na tyle atrakcyjna, że oczekują na kolejne wyjazdy i nie chcą samodzielnie wykorzystać voucherów do kina. Dzięki działaniom ateterapeuty uczestnicy mieli okazję tworzyć prace plastyczne różnymi technikami. Było to dla nastolatków ciekawe doświadczenie odwołujące się do ich dzieciństwa. Zainteresowaniem młodzieży cieszą się również zajęcia sportowe, które dają możliwość korzystania z sali gimnastycznej i porad instruktora karate”.

Grzegorz Hajdukiewicz

CM Brodnica


„Działa w Gimnazjum nr 1 w Brodnicy. Uczestnicy do dyspozycji mają całą infrastrukturę szkoły - tj. salę gimnastyczną, siłownię, świetlicę szkolną z wyposażeniem (stół bilardowy, stół do gry w ping ponga, gry planszowe). Korzystamy z kręgielni znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Brodnicy, gdzie uczestnicy regularnie urządzają zawody kręglarskie. 20 kwietnia 2017 r. byliśmy na spektaklu w Brodnickim Domu Kultury, na sztuce "Pół na pół" w reżyserii Wojciecha Malajkata; grupa była również w kinie (Cinema City w Toruniu), są zaplanowane jeszcze dwa takie wyjazdy, najbliższy 18 maja; 3 czerwca 2017 r. ponownie udajemy się do Brodnickiego Domu Kultury na spektakl "Bodo", 10 czerwca planujemy wyjazd do Stajni "Płonko", połączony z zajęciami z artterapii, uczestnicy oprócz możliwości jazdy konnej będą projektować grafiki na koszulki, spotkanie zakończy się ogniskiem, planujemy włączenie w to wydarzenie wszystkich specjalistów. Od dzisiaj możemy korzystać z basenu”.

Przemek Werner

CENTRUM MŁODZIEŻOWE BYDGOSZCZ IV


„Młodzież w CM IV w ramach form wsparcia zrealizowała pogram z socjoterapii , na ukończeniu są spotkania z psychologiem , w trakcie zajęcia z doradcą zawodowym i terapeutą grupowym . W ramach zajęć artystycznych prowadzone są warsztaty ceramiczne - prace zostały wypalone i w najbliższym czasie będą szkliwione . Prowadzący zajęcia zaproponował wykonanie muralu , co spotkało się z aprobatą uczestników. Pojawiły się też talenty manualne , którzy będą mogli doskonalić się w innych programach . W ramach zajęć sportowych nieletni uczestniczą w treningach taekwondo sportowego . Dużą popularnością cieszy się nauczycielka matematyki , do której ustawia się " komitet kolejkowy", szczególnie przed końcem roku szkolnego .
W ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego młodzież była w Multikinie na wybranym przez nich filmie , w ramach nagrody pozostałe bilety otrzymali do swobodnego wykorzystania . Dwukrotnie grali w kręgle w Olimpic Browling Center , wraz z konsumpcją pizzy i napojami . W najbliższych dniach wybieramy się do parku trampolin i będziemy rozwiązywać zagadki w " pokojach zagadek" .Młodzież uczęszcza do klubu fitness - siłownia " Maximus" , gdzie mają profesjonalną opiekę trenerów , oraz dla nieśmiałych zawsze obecni są ( w wyznaczone dni , głównie soboty) pracujący z młodzieżą specjaliści ds. resocjalizacji .
Jako opiekun-wychowawca jestem zadowolona z efektów pracy zarówno młodzieży , jak i specjalistów . Grupa ta uzyskuje też pozytywne opinie ze strony prowadzących zajęcia”.


Joanna Siedlich

Centrum Młodzieżowe Chełmno


„Młodzież uczęszczająca do MC Chełmno aktywnie uczestniczy w zajęciach organizowanych zgodnie z harmonogramem przez specjalistów: m.in. przez artterapeutę, zajęcia sportowe, i in.
Na zajęciach z artterapeutą uczestnicy zajęć wykonywali ozdoby świąteczne i inne przedmioty użytkowe. Między innymi poznali metodę kolażu. Poprzez działania praktyczne uczestnicy rozwijają umiejętności interpersonalne, uczą się twórczego działania oraz kreatywnego spędzania czasu wolnego.
W trakcie zajęć sportowych młodzież doskonalą umiejętności i technikę piłki nożnej, koszykówki oraz siatkówki. Uczestnicy zapoznawali się również z elementami, techniką i przepisami gry frisbee. Uczestnicy korzystają również z siłowni mieszczącej się przy szkole, w której jest hala sportowa.
Szczególnie uczniowie trzeciej klasy gimnazjum korzystali przed egzaminem z pomocy edukatora. Młodzież poddana jest wsparciu psychologicznemu, podnoszone są ich kompetencje interpersonalne poprzez pracę specjalistów.
W dniach od 08.02 do 14.02. 2017 uczestnicy brali udział, jako wolontariusze w obchodach Dnia Świętego Walentego w sekcji organizacyjnie. Młodzież najpierw spotkała się na terenie MC Chełmno z panią Kamilą Cieślewicz z Chełmińskiego Domu Kultury w Chełmnie, która przedstawiła ofertę udziału w obchodach dla wolontariuszy. Młodzież włączyła się do sekcji organizacyjnej i pomagała w organizowaniu przemarszu przez miasto oraz kształtowaniu serca z ludzi.( W załączeniu zdjęcia).
Więcej imprez zaplanowanych jest na następne miesiące”.


Mariusz Mackojć

Działalność MC TORUN I


„Zajęcia MC TORUN I odbywają się w Zespół Szkół Nr 6 w Toruniu ul. Dziewulskiego 41a Uczestnicy projektu aktywnie uczestniczą w zajęciach a frekwencję można ocenić na poziomie dobrym. Organizowane były wspólne wyjścia do kina w dniach 26.01.2017 r i 2303.2017 roku. Najbardziej aktywni uczestnicy w ramach nagrody za uczestnictwo w zajęciach otrzymali również vouchery do kina. Planowane są następne wspólne wyjścia do kina lub przekazanie uczestnikom voucherów w ramach nagrody. W dniu 25.042017 roku odbyło się wyjście do Sali Koncertowej CCK Jordanki na występ Kabaretu moralnego Niepokoju – Maj zaczyna się we wtorek. Z wyjścia tego uczestnicy byli bardzo zadowoleni gdyż nikt z nich nie był na takim występie. Żaden z tych uczestników nie był również w Sali Koncertowej CCK Jordanki co było dla nich dodatkowa atrakcją z uwagi na to że jest to obiekt bardzo ciekawy architektonicznie. 26.05.2017 roku zaplanowany jest wyjazd do Opery Nova w Bydgoszczy na spektakl „Księżniczka czardasza”. Natomiast w dniu 03.06.2017 roku zaplanowany jest wyjazd całodniowy z bardzo ciekawymi dla uczestników atrakcjami (tunel aerodynamiczny, Ludzka proca, Bloob, Paintball). W dniu 18.03.2017 roku odbyła się wizyta zawodoznawcza w Salonie Urody w Toruniu. W trakcie tej wizyty dzięki uprzejmości właścicielki salonu Pani Renaty Skarbek uczestnicy uzyskali informację na temat zawodu kosmetyczki. Na przełomie maja i czerwca 2017 r odbędą się kolejne trzy wyjścia zawodoznawcze do Państwowej Straży Pożarnej Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 3 w Toruniu ul Olsztyńska nr 6, Arpol Motor Company w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 52 i Hotelu COPERNICUS W Toruniu ul. Bulwar Filadelfijski 11. Uczestnicy w ramach projektu mają również możliwość chodzenia w każdy piątek i niedzielę do Bella Line Wellness Centrum w Toruniu ul. Żółkiewskiego 8 w okresie kwiecień, maj, czerwiec. Możliwość chodzenia do tej siłowni uczestnicy otrzymali dzięki wynegocjowaniu specjalnie dla nich karnetów po preferencyjnych cenach. Jest to bowiem siłownia uznawana w Toruniu za siłownię drogą i „elitarną”. Jest to bardzo atrakcyjna forma spędzania wolnego czasu zorganizowana dla uczestników w ramach udziału w Projekcie „Trampolina”. Dzięki pracy wszystkich specjalistów zatrudnionym w MC Toruń I wyraźnie widać pozytywna zmianę uczestników do udziału w projekcie”.

Jerzy Parzych

CENTRUM MŁODZIEŻOWE BYDGOSZCZ II


„Młodzieżowe Centrum nr 2 w Bydgoszczy mieści się na Osiedlu Bartodzieje. Jedynie 2 uczestników pochodzi z tego osiedla, reszta dojeżdża z oddalonego o kilka kilometrów Osiedla Fordon i ze Śródmieścia. Dużym wsparciem dla naszych uczestników jest więc zakup biletów MZK umożliwiającym im dojazd do MC. Pomimo „trudów” związanych z dojazdem frekwencja dopisuje:).
Uczestnicy biorą udział w zajęciach m.in. z psychologiem, terapeutą, socjoterapeutą. Dużym zainteresowaniem szczególnie dorosłych uczestników cieszą się zajęcia z doradcą zawodowym a w związku z końcem roku szkolnego i nawarstwieniem problemów z nauką– z edukatorem. Młodzież bardzo chętnie bierze udział szczególnie w zajęciach sportowych zarówno na sali gimnastycznej jak i na pobliskim orliku. Sporterapeuta to człowiek z pasją więc bierze udział w rożnych formach aktywności sportowej m.in. w maratonach. W naszym centrum młodzież ma predyspozycje do uprawiania sportu. :)
Sporym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia z artterapeutą. NA tych zajęciach wykonują m.in. przedmioty użytkowe z gliny. Jeden z uczestników wykazuje szczególne zdolności plastyczne.
W ramach projektu młodzież bardzo chętnie korzysta z alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Dzięki tej formie mogliśmy 3-krotnie brać udział w zajęciach na kręgielni która znajduje się w okolicy i 2- krotnie z wyjścia do kina. W ostatnim czasie uczestnicy byli również w Parku Trampolin w ramach zajęć sportowych. Z tej formy zajęć jak i z zajęć na kręgielni uczestnicy są szczególnie zadowoleni. W najbliższym czasie 18.05.2017r i 30.05.2017r wybieramy się natomiast do pokoju zagadek mieszczącego się w Centrum Bydgoszczy”.


Danuta Ziółkowska

MŁODZIEŻOWE CENTRUM II W TORUNIU


„Młodzieżowe Centrum Toruń II jest zlokalizowane na terenie Zespołu Szkół nr 10 im. s.Banacha przy ul. Pl.Św.Katarzyny 9. Lokalizacja została tak wybrana, aby dojazd nie sprawiał młodzieży trudności z dotarciem na miejsce, pomimo zamieszkiwania w różnych częściach miasta, w niektórych przypadkach dość odległych. Na terenie szkoły są boiska do gier zespołowych, jak piłka nożna i siatkówka, a od maja boisko do siatkówki plażowej. Ze wszystkich tych form uczestnicy projektu mogą korzystać i korzystają we wszystkie dni działania centrum. Jest wprawdzie wynajęta raz w tygodniu hala sportowa i są przeprowadzane zajęcia sportowe przez specjalistę, ale młodzież, którą stanowią w przypadku naszej świetlicy tylko chłopcy, codziennie chce uprawiać sport, głównie piłkę nożną, dlatego w przerwach między zajęciami spędzają czas na boiskach. Stanowi to dobrą i potrzebną formę odreagowania emocji nagromadzonych podczas zajęć. W marcu zorganizowany został trening futsal czyli piłki halowej ( odmiana piłki nożnej). Uczestnicy po raz pierwszy zetknęli się z tą grą sportową. Trening przeprowadził pan Klaudiusz Hirsch- reprezentant Polski oraz reprezentant akademickiej reprezentacji Polski w futsalu, trener i zawodnik Akademii Futsal Club Pniewy, wybrany przez Polska The Times Głos Wielkopolski do „10 Najlepszych Sportowców Wielkopolski 2006 roku” oraz do „10 Najlepszych Sportowców dekady w Wielkopolsce”. Trener przyprowadził dwóch zawodników z Brazylii i Portugalii. Trening został uwieczniony przez fotografa z Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie to udało się zorganizować dzięki specjaliście ds. resocjalizacji p.K.Chechlowskiemu, który od lat jest zaangażowany w działalność sportową. Młodzież była bardzo zadowolona z zajęć, pojawiła się prośba o kolejne. Trudność w organizowaniu tego typu zajęć wiąże się z brakiem środków w budżecie na tego typu trening lub formę gratyfikacji, jeżeli są one przeprowadzone bezpłatnie, tak jak było w tym przypadku.
Młodzież najchętniej bierze udział w alternatywnych formach spędzania czasu, jak basen, lodowisko, kino. Na lodowisku byliśmy w lutym, a w kinie w marcu na pokazie polskiego filmu „ Wyklęty”. Ponadto uczestnicy w nagrodę za swoje zachowanie otrzymują vouchery do kina. W dniu 13 kwietnia odwiedziliśmy Tkalnię Zagadek. Tkalnia Zagadek to świetna rozrywka wypełniona współpracą i zespołowym rozwiązywaniem łamigłówek. Nasze zadanie polegało na wydostaniu się z pokoju „Cela”, ponieważ oskarżono Nas o morderstwo i wrzucono do więzienia. Aby oczyścić się z zarzutów musieliśmy znaleźć dowód swojej niewinności rozwiązując kolejne zagadki. Świetna zabawa trwająca ok.godziny pochłonęła bez reszty chłopców.
Uczestnicy projektu mieli również okazję poznać budowę i architekturę funkcjonującego od niedawna w Toruniu Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki, gdzie brali udział w przedstawieniu kabaretu Moralnego Niepokoju.
Ponadto mają wykupione karnety do siłowni w jednym z najlepszych klubów w Toruniu. Karnety obowiązują przez trzy miesiące od kwietnia do czerwca, zostały kupione na preferencyjnych warunkach. Na siłowni jest zawsze trener, który dba o bezpieczeństwo i prawidłowość wykonywanych ćwiczeń. Oprócz kultury fizyczne mają okazję poznać zasady współżycia społecznego polegające na poprawności w relacjach z innymi osobami z różnych środowisk.
Zgodnie z harmonogramem odbywają się przewidziane programem zajęcia ze specjalistami, w których młodzież bierze udział. Frekwencja jest dobra”.


Dorota Bandurska

Galeria zdjęć z młodzieżowych centrów: