Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” założono w 2009 roku z inicjatywy kuratorów sądowych. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, która adresowana jest głównie do rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, kobiet oraz osób niepełnosprawnych, a także wszystkich innych, którzy z pomocy tej zechcą skorzystać. Członkowie stowarzyszenia posiadają odpowiednie wykształcenie, umiejętności i doświadczenie w pracy resocjalizacyjnej z podopiecznymi wymagającymi szczególnych oddziaływań wychowawczych. Są to osoby z wykształceniem resocjalizacyjnym, pedagogicznym, psychologicznym czy też socjologicznym. Członkowie stowarzyszenia to wykładowcy akademiccy, członkowie Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, konsultanci „Niebieskiej Linii”, członkowie zespołów interdyscyplinarnych, dyrektorzy placówek opiekuńczo- wychowawczych, samorządowcy. .